Polityka prywatności

Przejdź do naszych usług

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Mołdawska 9 wypełniając obwiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.
Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.
W przedmiotowej Polityce prywatności znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) kontrahentów
2) pracowników/współpracowników/osób działających z ramienia kontrahentów
3) potencjalnych kontrahentów
4) osób kontaktujących się drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.stekopsa.pl ;

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Mołdawska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046053, o kapitale zakładowym 1.764.000 PLN, NIP: 5421023917, REGON: 050357134, zwana dalej STEKOP S.A. lub ADO (Administrator danych osobowych).
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH:
Mają Państwo możliwość skontaktowania się z ADO poprzez:
1) Numer telefonu: 85 7489 015
2) Adres e-mail: stekop@stekopsa.pl
3) Adres pocztowy: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą skontaktować się Państwo poprzez:
1) Numer telefonu 85 7489 015
2) Adres e-mail daneosobowe@stekopsa.pl
3) Adres pocztowy: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH:
W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1) podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;
2) dane adresowe i kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3) dane internetowe zbierane podczas korzystania przez Państwa ze stron internetowych administrowanych przez ADO oparte na plikach cookies (dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Cookies)

CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

I. Informacja przeznaczona dla kontrahentów:

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę, w tym np. umowę współpracy, umowę o świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej, umowę o świadczenie usług w zakresie monitorowania lub konserwacji systemu alarmowego/systemu przeciwpożarowego, wykonanie systemu sygnalizacji włamań i napadów to ADO Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Spełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach
W celach marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do zrealizowania celu, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub złożenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych

II. Informacja przeznaczona dla pracowników/współpracowników/osób działających z ramienia kontrahenta:

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta z ADO umowy to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą (w przypadkach gdy podstawa prawna przetwarzania danych może być zgoda)

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Okres niezbędny do zrealizowania celu, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych
Spełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach
W celach marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do zrealizowania celu, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub złożenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych

III. Informacja przeznaczona do potencjalnych kontrahentów.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty

art. 6 ust. 1 lit. b – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty
1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

Jeżeli ADO kieruje do Państwa zapytania dotyczące przedstawienia oferty lub przedstawia/wysyła oferty to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kierowanie zapytań dotyczących przedstawienia oferty lub wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest nawiązywanie relacji handlowych oraz marketing produktów i usług
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub
2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

IV. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.stekopsa.pl .

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.stekopsa.pl to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie

art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie 1) Okres niezbędny prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);

2) Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

SPOSÓB PODANIA DANYCH:
W większości przypadków ADO pozyskuje/ją Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:
1) od podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów ADO przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
2) automatycznie podczas korzystania z prowadzonych przez ADO stron internetowych za pośrednictwem plików cookies (więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies);
3) ze źródeł publicznie dostępnych; w takim przypadku ADO może zbierać Państwa dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

W przypadku gdy podają Państwo dane bezpośrednio ADO ich podanie jest dobrowolne. Skutki niepodania danych zostały opisane poniżej:

Kontrahenci:
(osoby, które mają zawarte z ADO umowy) Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.
Pracownicy,/współpracownicy/osoby działające z ramienia kontrahenta ADO Podanie danych jest potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenci Podanie przez Państwa danych niezbędnych do przedstawienia oferty jest warunkiem przedstawienia Państwu oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przedstawienia oferty.
Osoby kontaktujące się drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE:
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1) Osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO
2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, usługi z zakresu płatności elektronicznych);
b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
c) innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa
z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN) ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.
ADO nie zamierzają przekazywać Państwa danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ADO umożliwia kontakt:
1) za pomocą e-maila: daneosobowe@stekopsa.pl
2) drogą pocztową: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

Przysługuje Państwu również prawo:
1) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
2) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.
Zgodę mogą Państwo wycofać między innymi:
1) za pomocą e-maila: daneosobowe@stekopsa.pl
2) drogą pocztową: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI
Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU
Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł/nie będą mogli przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże/wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.