Bezprzewodowy wyzwalacz generatorów gaszącego aerozolu BWG-8

Przejdź do naszych usług

Bezprzewodowy wyzwalacz generatorów gaszącego aerozolu BWG-8

BWG-8 to innowacyjny system sterowania gaszeniem, który w połączeniu z centralą pożarową stanowi kompletny, automatyczny system gaszenia, pozwalający na zabezpieczenie chronionego pomieszczenia generatorami gaszącego aerozolu typu GGA nawet tam, gdzie nie można wykonać typowej instalacji kablowej, np. w muzeach czy obiektach zabytkowych. BWG-8 służy do kontrolowanego uruchamiania generatorów gaszącego aerozolu pracujących w stałych lub przenośnych systemach gaszenia. System sterowania BWG-8 pozwala także na doraźne rozlokowanie generatorów gaszącego aerozolu w pomieszczeniach o występującym okresowo wysokim ryzyku zaprószenia ognia, np. spowodowanych przez trwające prace budowlano-remontowe.

Aby ułatwić obsługę i konfigurację urządzań systemu BWG-8, producent dostarcza aplikację działającą w środowisku MS Windows, dzięki której można w prosty i szybki sposób zaprogramować wszystkie urządzenia, przeprowadzić ich konserwację, a także kontrolować bieżący stan pracy całego systemu.

System BWG-8 tworzą:
• moduł bazowy MB
• moduły wykonawcze MWG (max. 8 w jednym systemie)

Moduł bazowy MB – realizuje funkcję kontrolowanego uruchamiania gaszenia przez moduły wykonawcze MWG (max. ilość 8) zainstalowane w generatorach gaszącego aerozolu GGA, natychmiast po otrzymaniu sygnału z linii sterowania gaszeniem centrali pożarowej. Każdy z modułów MWG po uruchomieniu gaszenia, zwrotnie potwierdza poprawność zadziałania. Komunikacja pomiędzy modułem MB i modułami wykonawczymi MWG odbywa się łączem radiowym w paśmie 868MHz w trybie dwukierunkowym z szyfrowaniem danych algorytmem AES-128. Dla zapewnienia pewności zadziałania systemu gaszenia w warunkach pożaru, moduł MB w ściśle określonych, normatywnych interwałach czasowych kontroluje parametry pracy każdego modułu wykonawczego MWG takie jak: ciągłość obwodu wyzwalacza generatora GGA, stan źródła prądowego (bateria), etc. Wykrycie usterki w jakimkolwiek elemencie systemu, powoduje natychmiastową sygnalizację uszkodzenia na panelu kontrolnym MB za pomocą wskaźników LED, udostępnieniu pełnej informacji na wyświetlaczu OLED i sygnalizację dźwiękową. Jednocześnie moduł MB przekazuje informację o awarii do centrali pożarowej za pośrednictwem parametrycznego połączenia kablowego. Moduł bazowy MB jest dostarczany jako samodzielny sterownik z własnym zasilaczem i akumulatorem, umieszczony w metalowej obudowie ze wskaźnikami LED i wyświetlaczem OLED oraz klawiaturą membranową.

Moduł wykonawczy MWG – radiowy moduł komunikacyjny z zasilaniem bateryjnym, przeznaczony do uruchomienia i kontroli sprawności pojedynczego generatora gaszącego aerozolu GGA. Moduł MWG nasłuchuje w sieci radiowej rozkazu uruchomienia generatora gaszącego aerozolu GGA, a po jego otrzymaniu aktywuje jego wyzwalacz elektryczny i kontroluje proces uruchamiania, aż do jego zakończenia. Po zakończeniu procesu uruchamiania moduł MWG wysyła raport kontrolny do modułu bazowego MB. Ponadto dla zachowania pewności zadziałania moduł MWG realizuje jednocześnie ciągłą kontrolę sprawności obwodu elektrycznego wyzwalacza GGA, stanu źródła prądowego (bateria) oraz innych ważnych parametrów pracy własnych układów elektrycznych. Kompletny moduł MWG-8 instalowany jest w obudowie metalowej dostosowanej do łatwego zamontowania na obudowie generatora GGA11ST lub 355T. Moduły MWG dostarczane są w komplecie z jednostką bazową MB.

Moduł BWG8/MB realizuje następujące funkcje:
• odbiór i przekaz do modułów MWG sygnału „gaszenie” z linii sterującej centrali pożarowej,
• potwierdzanie odebrania sygnału „gaszenie” do centrali pożarowej,
• odbiór z modułów wykonawczych MWG sygnałów o aktywacji prądu wyzwalacza generatora gaszącego aerozolu GGA,
• sygnalizowanie stanów pracy wyzwalaczy generatorów za pomocą sygnałów świetlnych, komunikatów tekstowych / graficznych oraz sygnałów akustycznych,
• nadzorowanie stanu pracy modułów wykonawczych MWG, ich źródeł zasilania oraz wyzwalaczy generatorów gaszącego aerozolu GGA,
• nadzorowanie sprawności łączy przewodowych i radiowych systemu,
• przekazywanie do centrali pożarowej sygnału o uszkodzeniu: modułu bazowego MB, modułów wykonawczych MWG, wyzwalaczy generatorów gaszącego aerozolu GGA oraz łączy przewodowych i radiowych,
• przekazywanie na żądanie operatora do modułów wykonawczych komendy testu wskaźników modułu MWG,
• kontrola własnych układów elektrycznych,
• przekazywanie i odbiór łączem szeregowym do programu serwisowego informacji o stanie pracy systemu BWG8 oraz jego parametrów konfiguracji pracy.

bwg8
BEZPRZEWODOWY WYZWALACZ GENERATORÓW GASZĄCEGO AEROZOLU BWG-8 - karta katalogowa Pobierz