PALLADION – Centralny System Zarządzania Bezpieczeństwem

Przejdź do naszych usług

Palladion

Centralny System Zarządzania Bezpieczeństwem

Centralny System Zarządzania Bezpieczeństwem – Palladion jest nowatorską platformą z dziedziny technologii bezpieczeństwa, przeznaczoną do budowy i centralnego zarządzania systemami bezpieczeństwa w obiektach rozproszonych w skali globalnej, takich jak: korporacje, sieci bankowe, sieci handlowe, urzędy i obiekty wojskowe.

System Palladion, wykorzystuje istniejące struktury sieci LAN/WAN i GSM/GPRS do zapewnienia pełnej integracji obiektowych systemów zabezpieczeń, takich jak: system sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i automatyki budynku za pośrednictwem koncentratora IPS. Możliwa jest także integracja i nadzór nad działaniem innych rodzajów systemów użytkowanych przez klienta. W taki sposób tworzona jest platforma umożliwiająca centralne zbieranie w czasie rzeczywistym informacji o stanie bezpieczeństwa obiektów, ich analizę i wspomaganie w podejmowaniu decyzji, w zależności od rodzaju wykrytych zagrożeń. Oprócz tego system Palladion pozwala na centralne zarządzanie każdym z podłączonych do niego urządzeń np. konfigurowanie parametrów pracy, modyfikację uprawnień dostępu, aktualizację oprogramowania, itd.. Zgromadzone dane z pracy całego systemu służą do tworzenia różnorodnych raportów, wykorzystywanych przez specjalistyczne komórki danej organizacji. Szablony raportów są dostoswane do obowiązujących procedur w organizacji.

Dzięki temu, że system Palladion w trakcie pracy zajmuje niewielkie pasmo z dostępnych łącz komunikacyjnych LAN/WAN, może on działać w istniejącej sieci korporacyjnej klienta bez zauważalnego wpływu na jej wydajność. Tak więc nie ma konieczności ponoszenia kosztów budowy i utrzymania dedykowanej sieci monitorowania. Ma to znaczący wpływ ponoszone koszty eksploatacji systemu.

Niewątpliwą zaletą systemu PALLADION jest jego bezpieczeństwo użytkowania, zapewniane przez wdrożone w systemie mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych, wielotorowości kanałów komunikacji i dublowaniu serwerów.

System PALLADION posiada Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie najwyższych parametrów wymienionych w Normie PN-EN: 50-136- 1-1 i 2-1 – Systemy Transmisji Alarmu.

Elementy systemu

 • Serwery systemu
 • Specjalizowane terminale systemu: alarmowy, administracyjny, techniczny, kontroli dostępu
 • Koncentrator bezpieczeństwa IPS

Podstawowe cechy Centralnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Palladion

Monitorowanie i zarządzanie systemami sygnalizacji włamania i napadu

 • Integracja w systemie central alarmowych różnych producentów.
 • Wizualizacja stanów systemów alarmowych.
 • Centralna konfiguracja i zarządzanie centralami lokalnych systemów.
 • Zapewnienie współdziałania centrali alarmowej z systemem kontroli dostępu, telewizji dozoru, systemu ppoż.
 • Zdalne zarządzanie strefami ochrony (wył/zał zależne lub niezależne).
 • Kontrola pracy firm realizujących usługi ochrony na podstawie generowanych raportów (interwencje, konwoje, cash processing).

Monitorowanie i zarządzanie systemami sygnalizacji pożaru

 • Wizualizacja stanów systemów sygnalizacji pożaru.
 • Możliwość weryfikacji alarmu I stopnia przy wykorzystaniu zasobów technicznych systemu (np. CCTV).
 • Centralna konfiguracja i zarządzanie centralami systemu sygnalizacji pożaru.
 • Zapewnienie współdziałania systemu ppoż z systemami kontroli dostępu i CCTV.

Zarządzanie i monitorowanie systemami kontroli dostępu

 • Globalna integracja istniejących lokalnych systemów kontroli dostępu.
 • Praca w trybach globalnym sieciowym lub autonomicznym z automatycznym przełączaniem trybów pracy
  w zależności od dostępności sieci.
 • Dystrybucja uprawnień i reguł dostępu dla użytkowników.
 • Tworzenie i zarządzanie grupami użytkowników z poziomu centralnego i regionalnego.
 • Efektywny mechanizm przydzielania i migracji uprawnień w zależności od przydzielonej roli użytkownika
  w systemie SKD.
 • Weryfikacja i raportowanie zdarzeń z lokalnych systemów kontroli dostępu.
 • Integracja z istniejącymi systemami bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania uprawnieniami użytkowników (Active directory, SAP/HR, inne).
 • Integracja urządzeń niestandardowych, takich jak: śluzy bezpieczeństwa z identyfikacją wagi użytkownika, czytniki geometrii dłoni, depozytariusze kluczy, sejfy, kasety z elektronicznymi zamkami szyfrowymi, itp.
 • Współpraca z systemem rejestracji czasu pracy.

Obsługa systemów telewizji dozorowej

 • Współpraca z lokalnymi rejestratorami systemu CCTV różnych producentów.
 • Automatyczna i manualna kontrola statusu pracy lokalnych rejestratorów DVR.
 • Automatyczna i półautomatyczna weryfikacja ustawień kamer.
 • Automatyzacja procesu pobrania nagrań CCTV.
 • Zapewnienie współdziałania z integrowanymi podsystemami ochrony: np. dowiązania do zdarzeń alarmowych, weryfikacja alarmów pożarowych, wsparcie weryfikacji użytkowników SSWiN i SKD, itd.
 • Typy stanowisk roboczych:
  • monitoring centralny,
  • monitoring lokalny,
  • serwis www

PALLADION - karta katalogowa Pobierz